පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (ඔටිසම් හෝ ඔටිසම් නොවන සම්බන්ධ දුෂ්කරතා ගැන)

2 ඡන්ද
282 අදහස්
හෙලෝ, මට සංවේදක දුෂ්කරතා ඇත. මම ඉතා උණුසුම් (එය ගිම්හානයයි), මම මගේ ටී-ෂර්ට් ගලවා, ක්ෂණිකව මට සීතල දැනේ (එය ළදරුවෙකු මෙන් අ cry න්නට මට අවශ්‍ය කරයි). ඒ නිසා මම මගේ ටී ෂර්ට් එක ගලවා ඇඳගෙන කාලය ගත කරනවා. නැත්නම් ...
5 ප්රතිඵල පෙන්වන්න

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න