පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (ඔටිසම් හා ඔටිසම් නොවන දේ ගැන)

2 ඡන්ද
109 අදහස්
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor...
2 ප්රතිඵල පෙන්වන්න

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න