පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

Autistance.org පිළිබඳ සියලු උපකාරක ලියකියවිලි (උදව් නිති අසන ප්‍රශ්න) එක් පිටුවක

ඔටිස්ටන්ස් සංකල්පය සහ මෙම වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ සහාය

පිළිතුරු විවෘත කිරීමට කරුණාකර “+” බොත්තම් ක්ලික් කරන්න, නැතහොත් පිටුවේ පතුලේ ඇති අදහස් පෝරමයේ නව ප්‍රශ්නයක් ලියන්න.

සංකල්පය 1

ඔටිස්ටන්ස් සංකල්පය පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“සංකල්පය” (ඔටිස්ටන්ස් සංකල්පය) කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න

අදහස් 1

අදහස් විශේෂාංගය පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“අදහස්” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (Autistance.org හි භාවිතා කරන විවිධ අදහස් දැක්වීමේ පද්ධති)

පෙළ කතාබස් 1

පෙළ චැට් කාර්යයන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“පෙළ කතාබස්” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම්වල පෙළ සාකච්ඡා)

වීඩියෝ 1

වීඩියෝ කතාබස් වලට අදාළ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“වීඩියෝ” (වෙබ් කැමරාවේ රැස්වීම්) කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න.

සංසද 1

සංසදවලට අදාළ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“සංසද” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු 1

"ප්රශ්න සහ පිළිතුරු" යන කොටස පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්රශ්න (ඔටිසම් හා ඔටිසම් නොවන සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳ ප්රශ්න සහ පිළිතුරු)


“ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (ඔටිසම් හා ඔටිසම් නොවන සම්බන්ධ දුෂ්කරතා ගැන)” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න.

අවශ්‍යතා සහ දීමනා 1

"අවශ්‍යතා සහ දීමනා" කොටස පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“අවශ්‍යතා සහ දීමනා” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (යෝජනා කිරීමට හෝ උදව් ඉල්ලීමට නිවේදන)

ඔටිවිකි 1

ඔටිවිකි පද්ධතියට අදාළ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න (ඔටිසම් රෝගයට අදාළ සාමාන්‍ය තොරතුරු නමුත් ඔටිස්ටාන්ස් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හෝ මෙවලම් වලට විශේෂිත නොවේ)


“ඔටිවිකි” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (ඔටිසම් රෝගයට අදාළ සාමාන්‍ය තොරතුරු නමුත් ඔටිස්ටාන්ස් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හෝ මෙවලම් වලට විශේෂිත නොවේ)

කණ්ඩායම් 1

කණ්ඩායම් පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න (ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම්, පුද්ගල කණ්ඩායම්)


“කණ්ඩායම්” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායම් ගැන)

ව්යාපෘති 1

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පද්ධතියට අදාළ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“ව්‍යාපෘති” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (අපගේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පද්ධතිය ගැන)

ලේඛගතකිරීම 0

Autistance.org හි සියලුම ලේඛන (අභ්‍යන්තර ලේඛන, ඔටිස්ටාන්ස් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හෝ මෙවලම් වලට විශේෂිත වේ)


“ප්‍රලේඛනය” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (අභ්‍යන්තර ලියකියවිලි, ඔටිස්ටන්ස් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හෝ මෙවලම් වලට විශේෂිත වේ)

සහාය 1

උපකාරක අංශයට අදාළ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න (සහාය, නිති අසන ප්‍රශ්න, සම්බන්ධතා)


“සහාය” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (සහාය හෝ උපකාර / නිතර අසන පැන අංශය පිළිබඳ ප්‍රශ්න)

පරිවර්තන 1

පරිවර්තන පද්ධතියට අදාළ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“පරිවර්තන” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තන පද්ධතිය ගැන සහ නිවැරදි කිරීම් යෝජනා කිරීමට)

විදුලි පණිවුඩ 1

ටෙලිග්‍රාම් පණිවිඩ පද්ධතිය සමඟ ඒකාබද්ධ වීම පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“ටෙලිග්‍රාම්” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (ටෙලිග්‍රාම් මැසෙන්ජර් යෙදුම සමඟ Autistance.org ඒකාබද්ධ කිරීම ගැන)

කාර්මික 1

මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිතය හා සම්බන්ධ ඕනෑම තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක්, ගැටළුවක් හෝ දෝෂයක් සඳහා


“තාක්‍ෂණික” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (වෙනත් තාක්ෂණික ගැටලුවක් හෝ වෙනත් කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර නොමැති ගැටලුවක්)

ඇතුල් වන්න 1

ප්‍රවේශය (පුරනය වීම) සහ මුරපදයේ ගැටළු නැතිවීම හෝ ක්‍රියා නොකිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“පුරනය වීම” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (සම්බන්ධතා ගැටලුව, නැතිවූ මුරපදය…)

ගිණුම 1

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති පුද්ගලික ගිණුම්, පැතිකඩ පිටුව සහ වෙනත් පුද්ගලික තොරතුරු කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“ගිණුම” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (ඔබේ ඔටිස්ටන්ස් ගිණුම, ඔබේ පැතිකඩ පිටුව…)

නීති 1

Autistance.org හා සම්බන්ධ වෙබ් අඩවියේ නීති, මධ්‍යස්ථ ගැටළු, ප්‍රතිපත්ති හෝ නීතිමය ගැටළු පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“රීති” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (අනුගමනය කළ යුතු නීති ගැන)

පරිශීලකයින් - ඔටිස්ටික්ස් 1

ඔටිසම් සංකල්පය ගැන හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ඔටිසම් පුද්ගලයන්ට විශේෂිත වූ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“ඔටිස්ටික්ස්” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන ඔටිසම් පුද්ගලයන්ට විශේෂිත ප්‍රශ්න)

පරිශීලකයින් - දෙමාපියන් 1

ඔටිසම් සංකල්පය ගැන හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ඔටිසම් පුද්ගලයන්ගේ දෙමාපියන්ට විශේෂිත වූ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“දෙමාපියන්” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන ඔටිසම් පුද්ගලයන්ගේ දෙමාපියන්ට විශේෂිත ප්‍රශ්න)

පරිශීලකයින් - ස්වේච්ඡා සේවකයන් 1

ඔටිස්ටන්ස් සංකල්පය ගැන හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ස්වේච්ඡා සේවකයන්ට විශේෂිත තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“ස්වේච්ඡා සේවකයන්” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (අපට උදව් කරන ස්වේච්ඡා සේවකයන්ට විශේෂිත ප්‍රශ්න)

දෙපාර්තමේන්තු 1

ආධාර දෙපාර්තමේන්තු පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රශ්න


“දෙපාර්තමේන්තු” කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න (Autistance.org හි ආධාර දෙපාර්තමේන්තු)

ඉහත පිළිතුරක් ඔබට සොයාගත නොහැකි නම්, කරුණාකර ඔබේ ප්‍රශ්නය ඇසීමට පිටුවේ පතුලේ ඇති සාකච්ඡාවේදී නව අදහසක් සාදන්න.

ඔබගේ ප්‍රශ්නය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද නව නිති අසන ප්‍රශ්න ලේඛනයට සබැඳියක් සමඟ ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් දැනුම් දෙනු ලැබේ.
එම නව නිති අසන ප්‍රශ්න ලේඛනයේ පතුලේ නිර්මාණය කරන ලද නව සාකච්ඡාවේදී ඔබට වැඩි විස්තර විමසීමට හැකි වනු ඇත.
ඔබට ස්තුතියි.

---------

කරුණාකර සටහන් කරන්න: ඔබ සිටින්නේ “නිතර අසන පැන” වෙබ් අඩවියේ කොටස, අදහස් කෙරේ මෙවලම් භාවිතා කිරීමට ඔබට උදව් කිරීමට ඔටිස්ටන්ස් විසින් යෝජනා කරන ලද නමුත් නැත පිළිබඳ පිළිතුරු සැපයීමට “ඔටිසම් විෂයන්” (එය කොටසේ අරමුණයිප්රශ්න සහ පිළිතුරු".
ඔබට “ඔටිසම් හෝ ඔටිසම් නොවන රෝග සම්බන්ධ ප්‍රශ්න” ඇසීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සුදුසු තැනක නැත: කරුණාකර මෙනුවේ පළමු බොත්තම භාවිතා කරන්න (“ප්‍රශ්න” ලෙස ලේබල් කර ඇත) හෝ ක්ලික් කරන්න මෙහි. ඔබට ස්තුතියි.

5 1 ඡන්ද
ලිපි ශ්‍රේණිගත කිරීම

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 27 / 08 / 2020

16 / 05 / 2020 89 අඩවි_අඩ්මින් Autistance.org
මුළු 0 ඡන්ද:
0

කරුණාකර අපට මෙම ලේඛනය වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද හෝ ඔබ අකමැති දේ අපට කියන්න පුළුවන්ද? ස්තූතියි!

+ = මානව හෝ ස්පම්බොට් සත්‍යාපනය කරන්න?

අමුත්තන්ගේ
0 අදහස්
පේළිගත ප්‍රතිපෝෂණ
සියලුම අදහස් බලන්න

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න