පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

කණ්ඩායම්

You are browsing Groups tagged : Dev-Secu

Development of tools (etc.) for: Security (of the autistic persons) [Dev-Secu]

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න
1
0
ඔබේ අදහස් වලට කැමතිද, කරුණාකර අදහස් දක්වන්න.x