පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

කණ්ඩායම්

You are browsing Groups tagged : Dev-Edu

මෙවලම් සංවර්ධනය කිරීම (ආදිය): අධ්‍යාපනය (ඔටිසම් පුද්ගලයින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ) [දේව්-එඩු]

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න
1
0
ඔබේ අදහස් වලට කැමතිද, කරුණාකර අදහස් දක්වන්න.x