පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

කණ්ඩායම්

ඔබ ටැග් කර ඇති කණ්ඩායම් ගවේෂණය කරයි: Dep_Var_

විවිධ ආකාරයේ ආධාර සහ වැඩ [Dep_Var_]

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න
1
0
ඔබේ අදහස් වලට කැමතිද, කරුණාකර අදහස් දක්වන්න.x