පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

කණ්ඩායම්

ඔබ පිරික්සන්නේ කණ්ඩායම් ටැග් කර ඇත: Dep-Rel-Usr

අපගේ සංවිධාන හෝ අඩවි වල පරිශීලකයින් සමඟ (හෝ අතර) සම්බන්ධතා [Dep-Rel-Usr]

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න