පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

කණ්ඩායම්

ඔබ පිරික්සුම් කණ්ඩායම් ටැග් කර ඇත: නිත්‍යානුකූල

නෛතික හා පරිපාලනමය කාර්යයන් සහ ගැටළු (මහජන සේවාවන් සමඟ) [නියෝජ්‍ය නෛතික]

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න