පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

කණ්ඩායම්

ඔබ පිරික්සන්නේ කණ්ඩායම් ටැග් කර ඇත: ඩෙප්-ක්ලාර්

පැහැදිලි කිරීම් හෝ ව්‍යාකූලතා පැහැදිලි කිරීම්, ආරවුල් විසඳීම [ඩෙප්-ක්ලාර්]

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න