දෙමාපිය කණ්ඩායම ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කිරීම

05: 46inපුද්ගලයන්, දෙමාපියන්, කණ්ඩායම් බ්ලොග්by අඩවි_අඩ්මින්

මෙම කණ්ඩායම විවෘත කරන්න මෙම ඔටිසම් රෝගීන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ කණ්ඩායමේ වසරකට වැඩි කාලයක්, ක්‍රියාකාරකම් නොමැතිව (ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම වෙබ් අඩවියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන්), මෙම ලිපිය සජීවීව ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කිරීම මෙම ලිපියේ අරමුණයි. අවසානයේ සාකච්ඡා කිරීම සිත්ගන්නාසුළු වනු ඇතContinue readingදෙමාපිය කණ්ඩායම ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ කිරීම

මෙය මෙහි බෙදා ගන්න: