පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ඔටිස්තානය | [S005410] -AM ඔටිසම් රෝගයට සම්බන්ධ පුද්ගලික ආයතන (ආර්මේනියාව)

කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්

  • කණ්ඩායම් ටැග්

    ඔවුන් අපට උදව් කරයි

    කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න