පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ඔටිස්තානය | [S005410] -AM ඔටිසම් රෝගයට සම්බන්ධ පුද්ගලික ආයතන (ආර්මේනියාව)

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න