පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ඔටිස්තානය | [S005340] -සීඩී විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ගේ (හෝ) සංවිධාන (DRC)

මෙය පෞද්ගලික කණ්ඩායමකි. සම්බන්ධ වීමට ඔබ ලියාපදිංචි අඩවි සාමාජිකයෙකු විය යුතු අතර කණ්ඩායම් සාමාජිකත්වය ඉල්ලා සිටිය යුතුය.

කණ්ඩායම් ටැග්

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න