පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ඔටිස්තානය | [S000100] සාමාන්‍ය තොරතුරු

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න