පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

එලායන්ස් ඔටිස්ට් | OrgIntl | UN-CDPH

එලායන්ස් ඔටිස්ට් | OrgIntl | UN-CDPH


මණ්ඩපය
සමඟ ඔටිසම් සන්ධානයේ සම්බන්ධතා පිළිබඳව සීඩීපීඑච් (ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කමිටුව) ඩි ලොනු ජිනීවාහිදී
- අදාළ නීති: RGT1

නරඹන මාතෘකාව 1 (1 සමස්ත)
නරඹන මාතෘකාව 1 (1 සමස්ත)
  • ඔබට නව මාතෘකා නිර්මාණය කිරීමට ඔබ ප්රවිෂ්ට වී සිටිය යුතුය.
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

කණ්ඩායම් ටැග්

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න