පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

හදිසි (ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම)

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න