පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

Covid-19

Covid-19

කොරෝනා වයිරස් / COVID-19 හි ප්‍රති ing ලයක් ලෙස ඇති වූ සෞඛ්‍ය, ආර්ථික හා සමාජ අර්බුදයට අදාළ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා කණ්ඩායමේ සංසදය

නරඹන මාතෘකාව 1 (1 සමස්ත)
නරඹන මාතෘකාව 1 (1 සමස්ත)
  • ඔබට නව මාතෘකා නිර්මාණය කිරීමට ඔබ ප්රවිෂ්ට වී සිටිය යුතුය.
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

කණ්ඩායම් ටැග්

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න