පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ඔටිස්තානයේ නව තානාපති කාර්යාල 5 ක් නිර්මාණය කිරීම සහ අපගේ විවිධ තානාපති කාර්යාල පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම්

Working Group for [S004100] (Embassies)
(reserved for the Autistan Diplomatic Organization)

New Embassies

From August to October 2020, the ඔටිස්තාන් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංවිධානය created 5 new online Embassies:
– In ඇල්බේනියාව: http://Autistan.al
– In ආර්මේනියාව: http://Autistan.am
– In ජෝර්ජියා: http://Autistan.ge
– In වියට්නාමය : http://Autistan.vn
– In වැලිස් සහ ෆුටුනා: http://Autistan.wf

Explanations about online embassies

Online Embassies (හෝ Virtual Embassies), which we simply call “තානාපති කාර්යාල“, are representations of our Organization to countries, which are possible through the use of the legal link constituted by the registration of an Internet country වසම් (සමග ccTLD, constituted of two letters after the dot).
Each country domain name extension (i.e. ccTLD) is under the control of the public authorities of the corresponding country, and the technical management of these ccTLDs is generally carried out in the country as well.
This means that our Embassy web pages (with names ending with a dot and two letters) are legally and technically dependent on the corresponding countries.
In addition, this entails an obligation of respect, by our Embassies, of the laws in force in these countries (in particular regarding the content of our pages, which obviously does not pose any problem since our Organization is diplomatic in nature).
In addition, being the registrant of an Internet domain name in a country can also make it possible to invoke a right of prior art in trademark protection issues, in the event of a dispute with an organization that would like to use our name ( “Autistan”), and that is the main reason that has prompted us to register as many Internet country domain names as possible.

Today, we protect the name of Autistan in about 85 countries, through these Embassies based on Internet country domain names.

Obviously, for the moment our Organisation is not yet sufficiently developed to establish relations with all these countries, but it is important to start by protecting our name, and to do what we can with the means we have, even if it is “minimalist”.

Autistan web pages for countries

We also have “internet pages” for other countries, in particular for the case where it is impossible to register their Internet domains (sometimes because of legal or administrative difficulties, and more often because of high prices).
These pages (like au.autistan.org) are all “located” under the domain name Autistan.org, it is easy to create them and it costs nothing. We therefore cannot consider them as “Embassies”.
To date, we have around 73 of them.

Defense of originality

In the same way that we try to defend autistic people and their originality or their “uniqueness” against “crushing”, exclusion or other serious problems generated by what we call “the law of the strongest because more numerous”, we also try (to the extent of our possibilities) not to forget countries or regions which are generally neglected because they are very small, very sparsely populated, or considered remote or isolated.
This is why we have Embassies (i.e. with Internet country domains) in Palau, Tuvalu, Tokelau, Wallis and Futuna, Samoa Islands, Niue, French Southern and Antarctic Lands, Mayotte, Reunion, St-Pierre-et-Miquelon, Belize, Liechtenstein, Palestine, Mongolia …

Autistan Embassies or Autistan Web Pages in Particular Regions

The “Autistan Embassies or Autistan Web Pages in Particular Regions” generally correspond to more or less autonomous territories or entities that are part of a country (or sometimes of no country at all), and which are endowed with a particular originality that distinguishes them from the larger and more “general” entities that surround them, which carries a similarity with the social situation of autistic people.
In some cases, these “Autistan Embassies or Autistan Web Pages in Particular Regions” do not correspond to “regions” in the usual sense of the word, for example when they are “historical regions” that no longer exist (such as Mesopotamia), special locations (such as the International Space Station, of which the page is planned), or very particular concepts that are sometimes invented by us (such as “Facebookistan”).

As of 09/10/2020, these regions are :
- එම එක්සත් ජාතීන් (http://un.autistan.org/) (Intergovernmental entity not part of any country)
- ඇන්ටාක්ටිකාව (http://aq.autistan.org/) (Territory under the sovereignty of no country)
- බලුකිස්තාන් (http://ba.pk.autistan.org/) (Region within Pakistan)
- Bashkortostan (http://ba.ru.autistan.org/) (Autonomous Republic of the Russian Federation)
– (Clipperton Island (Passion Island) does not appear as such in this list, but it is there that lies the official seat of the Autistan Embassy to France is located, so this island will duly appear on Autistan.fr)
- ප්රංශ ගිනියා (http://gf.autistan.org/) (Department of France)
- ග්රීන්ලන්තය (http://gl.autistan.org/) (Autonomous Territory of Denmark)
- Guadeloupe (http://gp.autistan.org/) (Department of France)
- හොංකොං (http://autistan.hk/) (Formerly under the sovereignty of the United Kingdom, now under that of China)
- කරකල්පක්ස්තානය (http://ka.uz.autistan.org/) (Autonomous Republic of Uzbekistan)
- පුරාණ මෙසපොතේමියාව (http://mes.autistan.org) (“Territory situated in the past”, therefore under the sovereignty of no one)
- මාර්ටිනීක් (http://mq.autistan.org/) (Department of France)
- නව කැලිඩෝනියාව (http://nc.autistan.org/) (‘sui generis’ collectivity under French sovereignty)
- නගෝර්නෝ-කරබාක් (http://nk.am.autistan.org/) (Territory located in Azerbaijan and governed by the Republic of Artsakh)
- ප්රංශ පොලිනීසියාව (http://pf.autistan.org/) (Non-autonomous territory under the sovereignty of France)
- ශාන්ත පියරේ සහ Miquelon (http://autistan.pm/) (French Overseas Collectivity)
- එම Palestinian State (http://autistan.ps/) (sovereign ‘de jure’ State recognised by more than 70% of the other States)
- රියුනියන් දිවයින (http://Autistan.re) (Department of France)
- රාජස්ථාන් (http://rj.in.autistan.org/) (State of India)
- Svalbard සහ ජනවාරි Mayen (http://sj.autistan.org/) (Territories under the sovereignty of Norway)
- එම ප්‍රංශ දක්ෂිණ සහ ඇන්ටාක්ටික් ඉඩම් (http://Autistan.tf) (Territories under the sovereignty of France)
- ටිබෙට් (http://ti.cn.autistan.org/) (Autonomous Region of China)
- ටොකේලු (http://autistan.tk/) (Territory under the sovereignty of New Zealand)
- Mayotte (http://autistan.yt/) (Department of France)
– And the “Facebookistan” (http://fb.autistan.org) (A “Non-Country”, where we have a “Non-Embassy”)

About 20 other “special regions” are planned.

The Embassy of Autistan in Rio de Janeiro

We currently have only one “physical” or “material” Embassy, which is also the world administrative headquarters of our Organisation.
It is located in Rio de Janeiro, and it has an Internet domain name entirely dedicated to it: Autistan.rio.
It should not be confused with the Embassy of Autistan to Brazil (Autistan.ong.br).

(We also have a postal address in Geneva, Switzerland, where our registered office is located (see un.autistan.org)).

0
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න