පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

අමතන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ ඔබගේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්න සඳහා,
හෝ ඔටිස්ටන්ස් සංකල්පය පිළිබඳ ඔබේ ප්‍රශ්න,
කරුණාකර අපගේ උදව් සහ නිතර අසන පැන කොටස සොයන්න
සමහර විට ඔබේ ප්‍රශ්නයට දැනටමත් එහි පිළිතුරු ලැබී ඇත.


ඔබට අපට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවිය හැකිය අමතන්න (at) autistance.org

ඔබගේ සහභාගීත්වයට සහ ඔබේ ඉවසීමට ස්තූතියි.

0
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න