පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

කිමිදුම්කරුවන්

පිළිතුරු නූල් 0 බැලීම
පිළිතුරු නූල් 0 බැලීම
  • ඔබ මෙම මාතෘකාව පිළිතුරු දීමට ඔබ ප්රවිෂ්ට වී සිටිය යුතුය.
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න