පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

ස්වේච්ඡා සේවකයින්ගේ සංසදය

සංකල්පය ඉදිරිපත් කිරීම > සංසද > සංසද > පුද්ගලයන් > ස්වේච්ඡා සේවකයින්ගේ සංසදය

  • මෙම සංසදයේ මාතෘකා 1 ක් සහ පිළිතුරු 1 ක් අඩංගු වේ.
  • ඔබට නව මාතෘකා නිර්මාණය කිරීමට ඔබ ප්රවිෂ්ට වී සිටිය යුතුය.
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

සංකල්පය ඉදිරිපත් කිරීම > සංසද > සංසද > පුද්ගලයන් > ස්වේච්ඡා සේවකයින්ගේ සංසදය

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න