පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

සංසද Autistance.org (දෙපාර්තමේන්තු)

ඔටිස්ටන්ස් සංකල්පයේ රාමුව තුළ ආධාර දෙපාර්තමේන්තු සහ වෙනත් සාකච්ඡා සඳහා
  • මෙම කාණ්ඩයේ මාතෘකා 1 ක් අඩංගු වේ.

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න