පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

සංසද AllianceAutiste.org

කොටසක් ලෙස සාකච්ඡා සඳහාඔටිසම් සන්ධානය (ප්‍රංශය) AllianceAutiste.org
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න