පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

Fondateur de l'Alliance Autiste en 2014 et de l'Organisation Diplomatique de l'Autistan en 2016, avec le site Autistance.org j'essaie de construire les outils nécessaires pour l'entraide pour les autistes et les familles, afin de diminuer les incompréhensions et les souffrances injustes et inutiles, pour aller vers une vie meilleure pour les autistes. Ce compte est réservé exclusivement aux activités pour l'autisme et pour les autistes, sans aucune considération personnelle ni aucun caractère non-diplomatique. L'objectif est une vie meilleure pour les autistes, sans aucune place pour les bavardages (même amicaux) et encore moins pour les disputes ou quoi que ce soit de personnel.

කොරොන වයිරස් අර්බුදය සහ සංවාදයට අප දරන උත්සාහයන් ගැන DISAND සමඟ ඊමේල් සාකච්ඡා [ඔටිස්ට් එලායන්ස් | සර්ව් පබ් {අක්‍රිය කරන්න}]

සටහන: විශේෂයෙන් ඔබ ඔටිසම් නම්, පිටුවේ පතුලේ ඇති අදහස් දැක්වීමේ ප්‍රදේශය හරහා මෙම හුවමාරුවලට අදහස් දැක්වීමට පසුබට නොවන්න. වැඩිදුර සාකච්ඡා සඳහා මෙය ඔටිස්ට් සන්ධානයට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.Continue readingකොරොන වයිරස් අර්බුදය සහ සංවාදයට අප දරන උත්සාහයන් ගැන DISAND සමඟ ඊමේල් සාකච්ඡා [ඔටිස්ට් එලායන්ස් | සර්ව් පබ් {අක්‍රිය කරන්න}]

මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න