පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම්

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න