පැටවුම් රූපය
අඩවි ආවරණ

අදහස්

 

ඔටිස්ටන්ස් හෝ ඔටිසම් සඳහා අදහස්

ඔබේ අදහස යෝජනා කරන්න0/ 2000
0
මෙය මෙහි බෙදා ගන්න:

ඔවුන් අපට උදව් කරයි

කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට ලාංඡනයක් ක්ලික් කරන්න